Category Archives: อื่นๆ

วิปัสสนากรรมฐานคืออะไร

สวัสดีครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องธรรมธรรรมโมกันอีกแล้ว วันนี้เราจะมาอธิบายความหมายของคำว่า วิปัสสนากรรมฐาน


วิปัสสนากรรมฐาน เป็นเรื่องของการศึกษาชีวิต เพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์นานาประการ ออกเสียจากชีวิต เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงว่า ชีวิตมันคืออะไรกันแน่ ปกติเราปล่อยให้ชีวิต ดำเนินไปตามความเคยชินของมันปีแล้วปีเล่า มันมีแต่ความมืดบอด

วิปัสสนากรรมฐาน เป็นเรื่องของการตีปัญหาซับซ้อนของชีวิต เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงของชีวิต ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมา

วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการเริ่มต้นในการปลดเปลื้องตัวเราให้พ้นจากความเป็นทาสของความเคยชิน

ในตัวเรานั้น เรามีของดีที่มีคุณค่าอยู่แล้ว คือ สติสัมปชัญญะ แต่เรานำออกมาใช้น้อยนัก ทั้งที่เป็นของมีคุณค่าแก่ชีวิตหาประมาณมิได้ วิปัสสนาฯ เป็นการระดมเอา สติ ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเราเอา ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์์

วิปัสสนากรรมฐาน คือ การอัญเชิญ สติ ที่ถูกทอดทิ้ง ขึ้นมานั่งบัลลังก์ของชีวิต เมื่อสติขึ้นมานั่งสู่บัลลังก์แล้ว จิตก็จะคลานเข้ามา หมอบถวายบังคมอยู่เบื้องหน้าสติ สติจะควบคุมจิต มิให้แส่ออกไปคบหาอารมณ์ต่าง ๆ ภายนอก ในที่สุดจิตก็จะค่อยคุ้นเคย กับการสงบอยู่กับอารมณ์เดียว เมื่อจิตสงบตั้งมั่นดีแล้ว การรู้ตามความเป็นจริง ก็เป็นผลติดตามมา เมื่อนั้นแหละเราก็จะทราบได้ว่า ความทุกข์มันมาจากไหน เราจะสกัดกั้นมันได้อย่างไร นั่นแหละผลงานของสติละ

ภายหลังจากได้ทุ่มเทสติสัมปชัญญะลงไปอย่างเต็มที่แล้ว จิตใจของผู้ปฏิบัติ ก็จะได้สัมผัสกับสัจจะแห่งสภาวะธรรมต่าง ๆ อันผู้ปฏิบัติไม่เคยเห็นอย่างซึ้งใจมาก่อน ผลงานอันมีค่าล้ำเลิศของสติ สัมปชัญญะ จะทำให้เราเห็นอย่างแจ้งชัดว่า ความทุกข์ร้อนนานาประการนั้น มันไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราทางช่องทวาร ๖ ช่องทวาร ๖ นั้นเป็นที่ต่อและบ่อเกิดสิ่งเหล่านี้คือ ขันธ์ ๕ จิต กิเลส

ช่องทวาร ๖ นี้ ทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่า อายตนะ อายตนะมีภายใน ๖ ภายนอก ๖ ดังนี้ อายตนะภายในมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายนอกมีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (กาย ถูกต้องสัมผัส) ธรรมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดจากใจ) รวม ๑๒ อย่างนี้ มีหน้าที่ต่อกันเป็นคู่ ๆ คือ ตาคู่กับรูป หูคู่กับเสียง จมูกคู่กับกลิ่น ลิ้นคู่กับรส กายคู่กับการสัมผัสถูกต้อง ใจคู่กับอารมณ์ที่เกิดกับใจ

เมื่ออายตนะคู่ใดคู่หนึ่ง ต่อถึงกันเข้า จิตก็จะเกิดขึ้น ณ ที่นั้นเอง และจะดับลงไป ณ ที่นั้นทันที จึงเห็นได้ว่า จิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน การที่เราเห็นว่าจิตเป็นตัวตนนั้น ก็เพราะว่าการเกิดดับของจิตรวดเร็วมาก การเกิดดับของจิตเป็นสันตติคือ เกิดดับต่อเนื่องไม่ขาดสาย เราจึงไม่มีทางทราบได้ถึงความไม่มีตัวตนของจิต ต่อเมื่อเราทำการกำหนด รูป นาม เป็นอารมณ์ตามระบบวิปัสสนากรรมฐาน ทำการสำรวมสติ สัมปชัญญะอย่างมั่นคง จนจิตตั้งมั่นดีแล้ว เราจึงจะรู้เห็นการเกิด ดับของจิต รวมทั้งสภาวะธรรมต่าง ๆ ตามความเป็นจริง

การที่จิตเกิดทางอายตนะต่าง ๆ นั้น มันเป็นการทำงานร่วมกันของขันธ์ ๕ เช่น ตากระทบรูป เจตสิกต่าง ๆ ก็เกิดตามมาพร้อมกัน คือ เวทนา เสวยอารมณ์ สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญา จำได้ว่ารูปอะไร สังขาร ทำหน้าที่ปรุงแต่ง วิญญาณ รู้ว่ารูปนี้ ดี ไม่ดี หรือ เฉย ๆ กิเลสต่าง ๆ ก็จะติดตามเข้ามาคือ ดีชอบเป็นโลภะ ไม่ดีไม่ชอบเป็นโทสะ เฉย ๆ ขาดสติกำหนดเป็นโมหะ อันนี้เองจะบันดาล ให้อกุศลกรรมต่าง ๆ เกิดติดตามมา ความประพฤติชั่วร้ายต่าง ๆ ก็จะเกิด ณ ตรงนี้เอง

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยเอาสติเข้าไปตั้งกำกับจิตตามช่องทวารทั้ง ๖ เมื่อปฏิบัติได้ผลแก่กล้าแล้ว ก็จะเข้าตัดต่ออายตนะทั้ง ๖ คู่นั้นไม่ให้ติดต่อกันได้ โดยจะเห็นตามความเป็นจริงว่า เมื่อตากระทบรูปก็จะเห็นว่า สักแต่ว่าเป็นแค่รูป ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน บุคคล เรา เขา ไม่ทำให้ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่ง ให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้น รูปก็จะดับลงอยู่ ณ ตรงนั้นเอง ไม่ให้ไหลเข้ามาสู่ภายในจิตได้ อกุศลกรรมทั้งหลายก็จะไม่ตามเข้ามา

สติ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น นอกจากจะคอยสกัดกั้นกิเลสไม่ให้เข้ามาทางอายตนะแล้ว ยังเพ่งเล็งอยู่ที่รูปกับนาม เมื่อเพ่งอยู่ก็จะเห็นความเกิดดับของรูปนามนั้น จักนำไปสู่การเห็นพระไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่มีตัวตนของสังขาร หรืออัตภาพอย่างแจ่มแจ้ง

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น จะมีผลน้อยมากเพียงใด อยู่ที่หลักใหญ่ ๓ ประการ

๑. อาตาปี ทำความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน

๒. สติมา มีสติ

๓. สัมปชาโนมีสัมปชัญญะอยู่กับรูปนามตลอดเวลาเป็นหลักสำคัญ

นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติต้องมีศรัทธา ความเชื่อว่าการปฏิบัติเช่นนี้มีผลจริง ความมีศรัทธานี้ เปรียบประดุจเมล็ดพืชที่สมบูรณ์ดีพร้อม ที่จะงอกงามได้ทันทีที่นำไปปลูก ความเพียรประดุจน้ำ ที่พรมลงไปที่เมล็ดพืชนั้น เมื่อเมล็ดพืชได้น้ำพรมลงไป ก็จะงอกงามสมบูรณ์ขึ้นทันที เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติจะได้ผลมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วย

การปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจะต้องเปรียบเทียบดูจิตใจของเราในระหว่าง ๒ วาระ ว่าก่อนที่ยังไม่ปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติแล้ว วิเคราะห์ตัวเองว่า มีความแตกต่างกันประการใด

หมายเหตุ เรื่องของวิปัสสนากรรมฐานที่เขียนขึ้นดังต่อไปนี้ จะยึดถือเป็นตำราไม่ได้ ผู้เขียนเขียนขึ้น เป็นแนวปฏิบัติเท่านั้น โดยพยายามเขียนให้ง่ายแก่การศึกษา และปฏิบัติมากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เท่านั้นเอง

จากหนังสือคู่มือการฝึกอบรมพัฒนาจิต วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดย พ.ท.วิง รอดเฉย ปี ๒๕๒๙

แม่ในความหมายอันลึกซึ้ง

912780

แม่ในความหมายอันลึกซึ้ง

แม่ มีความหมายอันลึกซึ้งคือว่าแม่คือผู้สร้างโลกมนุษย์โดยแท้จริง เช่นที่เราเอามาเรียกว่า แม่พระธรณี แม่พระคงคา เราควรรู้โดยนัยนี้ที่ว่า แม่เป็นแดนเกิดของทุกสิ่ง

ตั้งค่า LINE PC ด้วยตัวเอง

การตั้งค่าโปรแกรม line pc นั้นไม่ยากและสามารถตั้งค่าการใช้งานได้ไม่ต่างจากการใช้ในสมาร์ทโฟน เพราะมีทั้งโหมดแชทและโหมดไทม์ไลน์ให้เล่นได้เหมือนกัน ซึ่งการตั้งค่าหลักๆนั้นจะอยู่ที่เมนูที่เราเลือกขึ้นมา ซึ่งหลักๆจะอยู่ที่เมนูการตั้งค่า เมื่อเปิดเข้าไปจะมีรายการต่างๆให้เราตั้งค่า ตั้งแต่โปรไฟล์ส่วนตัวหรือค่าเบื้องต้น การแจ้งเตือน การแชท เพื่อน ไทม์ไลน์ ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ ที่หน้าต่างนี้

capture-20150430-151515

ส่วนการตั้งค่าโปรแกรม line pc ที่อยากจะแนะนำอันแรกคือการตั้งค่าโปรไฟล์ ซึ่งเหมือนกับการใช้งานในสมาร์ทโฟน แต่สะดวกกว่าเพราะเห็นชัดเจนและเลือกรูปจากในคอมพิวเตอร์ของเราโหลดใส่ได้ทันที หรือ ฃโหลดจากเวปต่างๆมาไว้ในเครื่องแล้วนำมาตั้งค่าในไลน์ก็สะดวกกว่าการโหลดจากสมาร์ทโฟน การใส่สเตตัส หรือ ตั้งชื่อของเราก็ทำได้สะดวก การสร้างกลุ่มสามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกับการใช้ในสมาร์ทโฟนเพียงแค่ไปที่การสร้างกลุ่มก็สามารถตั้งค่ากลุ่มและบุคคลต่างๆที่เราต้องการเชิญเข้ากลุ่มได้  นอกจากนี้ การบล็อกคนที่ไม่ต้องการก็ทำได้สะดวก ซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่าการใช้งานตั้งค่าในสมาร์ทโฟน เพราะเห็นข้อมูลต่างๆได้ชัดเจนกว่าทำให้เราเลือกไม่ผิดซึ่งให้เราเข้าไปที่แทปตั้งค่า เลือก เพื่อนและการแชท ก็จะมีปุ่มให้เราลบ หรือ บล็อกได้ รวมทั้งการตั้งค่าในไทมไลน์ด้วย  และข้อมูลก็จะตรงกันทั้งสมาร์ทโฟนและโปรแกรม line pc และขอแนะนำไม่ให้ตั้งค่าเป็นอัติโนมัติเพราะอาจถูกแอบอ่านการแชทหรือแคปหน้าจอได้

capture-20150430-151556

ส่วนการตั้งค่าอื่นๆนั้นที่จะแตกต่างกันคือ การตั้งค่าการแชท ที่จะสามารถเลือกแสดงแบบอักษรได้ตามชอบที่สะดวกว่าการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนเพราะใช้อักษรในคอมได้เลย ซึ่งหากเป็นสมารร์ทโฟนทำได้บางรุ่นเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่ต้องโหลดรูปแบบอักษรมาติดตั้งและบางครั้งขนาดก็ไม่เหมาะกับบางรุ่นหรือใช้งานไม่ได้หากเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเก่าๆ

 

อยากได้รถในงานมอเตอร์โชว์จัง

สวัสดี วันนี้เราไปเที่ยวงานมอเตอร์โชว์มานะ เราเห็นรถยนต์สวยๆ รถยนต์ใหม่ๆเท่ๆทั้งนั้นเลยละ เห็นแล้วอยากได้มาก แต่ก็เงินในกระเป้าไม่มีสักบาท 555 ทำยังไงละทีนี้ เราก็ต้องได้แค่ดูอย่างเดียว ศึกษาไปก่อน รออนาคตทำงานมีเงินเก็บเหลือก็ค่อยเอามาซื้อรถยนต์ใหม่ๆสักคัน กว่าจะเก็บได้ก็นานหน่อยเพราะว่าเราก็ยังเรียนอยู่ ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันกันไปก่อน เราก็พยายามนะที่จะตั้งใจเรียน แต่ตั้งแต่ไปดูรถมานี่ซิ ใจมันหวิวๆวิ้งวิ้ง อยากได้มากๆเลย สวยสุดยอด รับลองได้ว่าถ้าได้มาจะดูแลเป็นอย่างดีเลย คิคิ เอ้ยๆๆ ตื่นได้ละฝันนานมากละ จงอยู่ในโลกของความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงดีกว่า ตามคำของพ่อหลวงของพวกเราสอนไว้

210100

แอบแชทไลน์ Pc ยังไงไม่ให้เจ้านายเห็น

สาวกไลน์ที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศคงต้องชื่นชอบกับฟังก์ชั่นการแชทโปรแกรม line pc โดยไม่ให้เจ้านายหรือแม้แต่คนอื่นๆเห็นได้ เพราะการแชท line ในสมาร์ทโฟนนั้นอาจดูไม่ดีนักหากอยู่ในเวลางาน และเมื่อมีโปรแกรม line pc ให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นแน่นอนว่า ร้อยทั้งร้อยต้องแอบแชทโปรแกรม Line pc ในเวลางาน แต่จะทำอย่างไรไม่ให้เจ้านายเห็นล่ะ

อันดับแรกขอแนะนำว่าอย่าให้ใครรู้ว่าเราติดตั้งโปรแกรม line pc ไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ คือ ไม่แนะนำให้สร้างไอคอนที่หน้าเดสทอป และไม่ต้องให้โชว์ใน Menu start  โดยในขั้นตอนการดาวน์โหลดนั้นแนะนำให้โหลดไปเก็บไว้ที่ ไดร์ฟ D และสร้างโฟล์เดอร์แยกไว้ต่างหาก ติดตั้งโดยไม่ต้องให้เซตไอคอน และ เรียกการใช้งานโดยการเข้าไปเปิดจากโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นั่นเอง อาจจะดูยุ่งยากสักนิดแต่เพราะบางออฟฟิศเจ้านายคงไม่แฮปปิ้แน่ๆที่ลูกน้องจะแชทไลน์แม้จะเป็นการติดต่อลูกค้าก็ตาม

เมื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานแล้วให้เราไปตั้งค่า โดยดูที่ตรงมุมซ้ายมือด้านบนที่มีคำว่าโปรแกรม LINE จะมีลูกศรหัวทิ่มอยู่ให้เราคลิ๊กจะปรากฏเมนูการต่างๆให้เราเลือกเมนู การตั้งค่า แล้วเลือกแทป แจ้งเตือน ดูที่บรรทัดที่เขียนว่า การตั้งค่าแจ้งเตือน เลื่อนแถบโปร่งใสไว้ตรงกลาง  และ ตั้งเวลาไว้แค่ 3 วินาที เพื่อให้เราแค่สังเกตเห็นแต่ไม่ให้คนอื่นเห็น และทำเครื่องหมายถูกในช่อง กฎการแจ้งเตือนไว้แค่ การแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่ ปิดการแจ้งเตือนเมื่อเต็มหน้าจอ ปิดการแจ้งเตือนสมาร์ทโฟนเมื่อเข้าใช้งานโปรแกรม line pc

ในหน้าต่างแชทให้เราเลือกรายชื่อที่จะแชทขึ้นมา เราสามารถย่อและย้ายหน้าต่างหลบมุมมาวางในมุมหน้าจอที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ และ ด้านบนในแถบชื่อนั้นจะมีปุ่มที่เราสามารถเลื่อนให้หน้าตาโปร่งใสได้ เพื่อไม่ให้ใครมองเห็นว่าเราแชทไลน์อยู่ หากเลื่อนมาซ้ายสุดจะโปร่งใส ขวาสุดจะเป็นหน้าต่างปรกติ และที่สำคัญ Log out ออกทุกครั้ง และ ไม่ต้องเลือกการเข้าสู่ระบบโดยอัติโนมัติ ง่ายๆแค่นี้ใครๆก็ไม่รู้แล้วว่าคุณแชทไลน์ในขณะทำงาน

50315-205713

ตี่จับคืออะไรทำไมเด็กไทยจึงเกี่ยวข้อง

เมื่อก่อนสมัยยุคไฮเทคหรือยุคออนไลน์คนไทยโดยเฉพาะเด็กๆมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ต่างๆโดยไม่ต้องลงทุนอะไรหรือจะมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เหมือนโลกยุคอินเตอร์เน็ตจะเล่นเกมส์อะไรสักอย่างโดยส่วนใหญ่จะต้องลงทุนพอสมควรหรือลงทุนมากเพราะจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ที่นำสมัยและหลากหลาย การเล่นเกมส์แบบไทยสมัยดั้งเดิมเช่นการเล่นตี่จับจึงเป็นเกมส์ที่ไม่ต้องเสียสตางค์เลยแถมยังได้ออกกำลังกาย ฝึกความสามารถและความอดทนอีกด้วย ทำให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ เด็กๆได้เรียนรู้กฎกติกาต่างๆของการเล่นเกมส์เป็นการฝึกปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมไปในตัว เป็นรากฐานในการฝึกการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามไปในตัว ฉะนั้นการละเล่นหรือการเล่นเกมส์แบบไทยดั้งเดิมทุกอย่างจึงมีประโยชน์มาก สามารถปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชนของเราได้เป็นอย่างดี

4550315-205304

วิธีการเล่นเกมส์ตี่จับ

1.แบ่งผู้เล่นเกมส์ออกเป็น 2 กลุ่มๆละจำนวนเท่ากันและให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมส์

2.กำหนดเส้นเขตแดนตรงกลาง และด้านหน้าพร้อมทั้งด้านหลังและด้านข้างของทั้งสองฝ่ายในระยะทางที่เท่ากันกล่าวคือให้ทั้งสองฝ่ายยืนห่างจากเส้นกลางในระยะทางประมาณ 1o เมตร (หรือแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด)โดยให้ทำเส้นแบ่งเขตไว้ทุกเส้น พร้อมกับกำหนดขอบเขตที่อยู่ทางด้านหลังและด้านข้างของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนพอที่สมาชิกจะสามารถวิ่งหลบฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่แออัดยัดเยียดจนเกินไป(ห้ามทุกคนออกนอกเขตแดนของตนเอง)

3.กรรมการชี้แจงวิธีการเล่นเกมส์ตี่จับ

-ผู้เล่นเกมส์จะต้องส่งตัวแทนฝ่ายละ 1 คน ออกมาเลือกหัวหรือก้อย หรือเป่ายิงฉุบ ฝ่ายที่ชนะจะได้เล่นเกมส์ก่อน

-ให้ฝ่ายชนะดังกล่าวส่งตัวแทน  1 คน เป็นคนวิ่งตี่จับก่อน โดยให้วิ่งผ่านเส้นกลางเข้าเขตแดนคู่ต่อสู้และส่งเสียงตี่….ตลอดระยะเวลาวิ่งไล่สัมผัสหรือแตะต้องตัวฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้คนใดคนหนึ่ง(จะส่งเสียงตี่….โดยไม่หยุดหายใจถ้าทนไม่ไหวให้วิ่งกลับแดนของตนเองและจะถูกปรับแพ้คนที่ 1 คน ให้แยกออกจากกลุ่มไปรอด้านนอก)สมาชิกในฝ่ายตรงกันข้ามจะวิ่งหลบภายในเขตแดนของตนถ้าถูกแตะต้องตัวด้วยมือของอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นผู้แพ้และออกจากกลุ่ม(ถ้าฝ่ายที่วิ่งเข้าสัมผัสตัวเพื่อน เมื่อสัมผัสเพื่อนได้แล้วก็ยังต้องเปล่งเสียงตี่….กลับมาที่เดิมของตนเองจะหยุดได้เมื่อกลับเข้ามาถึงเขตแดนของตนเองแล้วเท่านั้นและให้แยกออกไปจากกลุ่มในฐานะผู้ชนะคนที่ 1) ให้สมาชิกแต่ละฝ่ายผลัดเปลี่ยนกันวิ่งตี่จับจนกว่าจะครบจำนวนสมาชิกที่เหลืออยู่

-การตัดสินผลเกมส์ตี่จับจะนับคะแนนจากจำนวนผู้ชนะของแต่ละฝ่ายๆที่ได้คะแนนมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะและได้รับรางวัล

-ฝ่ายแพ้ก็ไมจำเป็นต้องรับโทษนะคะอาจจะรับรางวัลตามสัดส่วนที่ควรจะได้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความเห็นชอบของคณะกรรมการนะคะ!

 

ดูทีวีออนไลน์

ดูทีวีออนไลน์ เป็นการดูผ่านอินเตอร์เน็ทนั่นเอง เป็นสื่อทางทีวีอย่างหนึ่ง เข้าตรงได้เสมอทุกเวลาและสถานที่ของไทยททำให้มีรายการต่างๆมากมาย เช่นรายการช่อง 3 5 7 9 หรือรายการต่างๆก็สามารถดูได้ ใครที่จะดูนั้นก็สามารถดูผ่านทีวีออนไลน์ ก็แค่เริ่มต้นเรามาสอนกันว่าจะดูกันอย่างไรดูทีวีออนไลน์ทำได้ไม่อยาก เพียงเราสมัครสมาชิกกันก่อนผ่านเว็บไซต์ หรือบางเว็บก็ไม่มีสมัครจากนั้นเราก็เลือกตรงดูทีวีออนไลน์จะมีจอแสดงขึ้นมาจากนั้นก็จะมีช่องให้ดูทีวีต่างๆมากมายให้เราเลือกลองเลือกสักช่อง เช่นช่อง 3 แล้วคลิกดู ระบบดูทีวีออนไลน์ก็จะรันขึ้นมา ดูทีวีออนไลน์ก็จะดูได้เสมอ จากนั้นต้องการคลิกดูจอใหญ่ก็สามารถทำได้โดย เลือกตรงเหมือนช่องสีเหลี่ยมก็คลิกหน้าจอก็จะขยายออกมาเพื่อดูจอใหญ่ของดูทีวีออนไลน์ก็ได้ เราก็สามารถดูทีวีได้ บางทีก็หาไม่ได้ลองหาดูในเว็บไซต์ กูเกิ้ล ก็น่าจะมีเว็บไซต์ให้เลือกลองหากันดูได้นะ การดูทีวีออนไลน์ยังทำได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ก่อนซื้อก็ต้องตรวจดูว่ารุ่นนั้นใช้อินเตอร์เน็ทได้หรือไม่ทำให้ดูแล้ว ภาพไม่กระตุกและทำการรับชมทีวีได้ต่อเนื่อง จากรุ่นใหม่มีระบบแบบนี้เยอะดูทีวีได้ทันทีไม่ต้องมานั่งดูเพื่อย้อนหลังก็ได้จะได้ไม่มีปัญหาต่อการดูทีวีออนไลน์ ความนิยมของทีวีออนไลน์มีมากขึ้นทุกขณะทำให้มาดูทีวีออนไลน์กันมากขึ้น เพราะสัญญาณอินเตอร์เน็ทได้มาถึงของการสื่อสารของเรา ในวันนี้ และยังเป็นที่นิยมในหมู่นักดูทีวีของไทยเพื่อให้การรับชมดูทีวีออนไลน์นั้นมีความบันเทิงและรับชมได้ภาพคมชัดที่ดี

77441250